ใบประกอบวิชาชีพครู คืออะไร คุณสมบัติผู้สอบ 2567 คอร์สติว

ใบประกอบวิชาชีพครู คืออะไร ประเภทใบประกอบวิชาชีพครูต่างๆ คุณสมบัติการขอขึ้นทะเบียนรับ และ คอร์ส ติว ใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์

บประกอบวิชาชีพครู คืออะไร

ใบประกอบวิชาชีพครู คือ ใบอนุญาตที่ออกให้กับครูผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพทางด้านการเรียน การสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนต่างๆ ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ชั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน


คุณสมบัติการขอขึ้นทะเบียนรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิที่คุรุสภารับรอง

3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด


ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มี 4 ประเภทได้แก่

1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์


ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (P-License) มีอายุ 2 ปี

ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบ 1 ปีต่อเนื่อง และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (B-License) มีอายุ 5 ปี

ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบ 1 ปีต่อเนื่อง สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูครบตามที่คุรุสภากำหนด

3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง (A-License) มีอายุ 7 ปี

ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูระดับ B-License และมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมถึงผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด


ขั้นตอน สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://ksp67.thaijobjob.com

2. กรอกใบสมัครสอบ ผู้สมัครต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์และอีเมลให้ถูกต้อง

3. ส่งใบสมัครสอบ ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัครสอบ

4. เลือกรอบ และสถานที่ที่ต้องเข้ารับการทดสอบฯ ซึ่งจะเป็นการจองที่นั่งสอบเท่านั้น ที่นั่งสอบจะยืนยัน เมื่อท่านดำเนินการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่าน QR Code แล้ว

5. ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่าน QR Code ดังนี้

- ผู้สมัครชำระเงินให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 08.00 น. ของวันถัดไปหลังจากเลือกรอบและสถานที่สอบ

- หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด รอบและสถานที่ที่ท่านเลือกจะถูกจัดให้เป็นที่ว่าง ท่านสามารถดำเนินการเลือกรอบและสถานที่ใหม่ที่ยังมีที่นั่งว่าง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของทุกวัน เพื่อชำระเงิน

- QR Code มีอายุ 30 นาที

6. ตรวจสถานะการสมัครสอบ

- หากสถานะไม่ปรับภายใน 24 ชั่วโมงหลังชำระเงิน ขอให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการชำระเงินที่เมนู “แจ้งปัญหา” บนหน้าเว็บไซต์

- กรณีชำระค่าสมัคร และสถานปรับแล้ว แต่รอบและสถานที่ที่จะเข้ารับการทดสอบยังไม่แสดง ขอให้ท่านเข้าตรวจสอบในวันถัดไปหลังชำระเงิน

- กรณีชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ และได้รับสลิป การชำระเงินแล้ว แสดงว่าท่านได้รับการยืนยันการสมัครสอบ เป็นที่เรียบร้อย


แนวข้อสอบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ( ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู )

1. หลักการ

2. มารยาทของการฟัง พูด อ่าน เขียน

3. ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

4. การพูดในโอกาสต่างๆ

5. การอ่านจับใจความสำคัญ

6. การอ่านตีความ

7. การใช้ภาพพจน์

8. โวหาร

9. พรรณาโวหาร

10. บรรยายโวหาร

11. อุปมา อุปมัย

12. การเขียนหนังสือราชการ เช่น คำลงท้ายของการเขียน ขออนุมัติสร้างอาคาร

13. การเขียนเชิงวิชาการ

14. การพูดเสริมแรง

15. การตรวจงานและการสะท้อนข้อมูลกลับนักเรียน


แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

ข้อสอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. Situational Dialogue + Conversation 2. Reading และ Grammar


แนวข้อสอบ วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อศึกษา (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่าย Software Hardware

ขนาดความเร็ว

การใช้ E-Wallet

ขนาดไฟล์ นามสกุลไฟล์ต่างๆ png jpg

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

เทคโนโลยีสมัยใหม่

เทคโนโลยีโลกเสมือน VR/AR/MR

พรบ.คอมพิวเตอร์

Application ต่างๆ ที่ใช้สอนออนไลน์


แนวข้อสอบ วิชาชีพครู (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ ออกเรื่อง

เหตุการณ์ปัจจุบัน

เศรษฐกิจพอเพียง

การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

หลักสูตรแกนกลาง 2561 และ ปรับปรุง 2560

Thailand 4.0

คุณภาพเครื่องมือ วิจัย

กระบวนการวิจัย

หลักการวัดและประเมินผล

คุณภาพการวัดและการประเมินผล

การจัดการชั้นเรียน

การแก้ปรับพฤติกรรมนักเรียน

ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ

1. แผนการสอน

รหัสรายวิชา

หัวข้อหลักๆ(ส่วนหัวของแผน)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

วิธีการวัดและประเมินผล

2.วิจัยในชั้นเรียน

คำถามในการวิจัย

วัตถุประสงค์

ตัวแปร

การหาค่า IOC

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เขียนแบบแผนการวิจัยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สอบวิชาอะไรบ้าง

1. ภาษาไทย เรื่องที่ออกสอบจะเป็น การฟัง พูด อ่านเขียน ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและระบบราชการ เช่น มารยาทของการ ฟังพูดอ่านเขียน การตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูล สุภาษิต การเขียนหนังสือราชการ การเขียนเชิงวิชาการ ตีความเรื่องสั้น การพูดเสริมแรงนักเรียน ประเภทบทความ วาระการประชุม

2. ภาษาอังกฤษ เรื่องออกสอบเป็น การฟัง พูด อ่าน เขียนทั่วไป สำหรับคำศัพท์ ที่ออกสอบจะเป็นระดับมัธยมต้น , ข้อสอบการฟังภาษาอังกฤษ จะมีบทสนทนามาให้ประมาณ 2 บรรทัดแล้วถามว่าเขาคุยเรื่องอะไร , ข้อสอบการพูด ให้เราตอบบทสนทนา แบบเติมประโยค ตอบกลับให้เหมาะสม , ข้อสอบการอ่านภาษาอังกฤษ จะมีสถานการณ์ สั้นๆ ไม่เกินครึ่งหน้ามาให้อ่าน แล้ววิเคราะห์ตอบ

3. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ข้อสอบจะออกเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในโรงเรียนเป็นหลัก เช่น โปรแกรม Microsoft , Adobe , การใช้โปรแกรม Google ต่างๆ และ การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์

4. วิชาชีพครู ข้อสอบออกประเด็นต่างๆเช่น

4.1 บริบททั่วไป ออกนโยบายการศึกษา แอคทีฟเลิร์นนิ่ง

4.2. จิตวิทยา ข้อสอบจะถามว่าปัญหาไหนควรแก้ก่อนหลัง และแก้อย่างไร

4.3. วัดและประเมิน ออกความตรง ความเที่ยง

4.4. หลักสูตรการสอน ถามเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ

4.5. ประกันคุณภาพ ออกประกันภายนอกกับภายใน

4.6. ข้อเขียน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกวิจัย หลักสูตรท้องถิ่น สอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน รูปแบบการสอนแบบย้อนกลับกฎระเบียนเข้าห้องสอบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1. ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ

2. ไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีสิทธิ์สอบ

3. ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ

4. ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น

5. ให้นั่งสอบจนหมดเวลา

6. ห้าม นำเครื่องอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ

7. อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ แต่ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้สามารถดูได้แค่เวลาเท่านั้น


Your Instructor


ครูพี่หลิง CHULATUTOR
ครูพี่หลิง CHULATUTOR
  • ปริญญาตรี การสอนภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ1
  • ปริญญาโท อักษรศาสตร์ จุฬาฯ
  • สอบได้อันดับ 1 การสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการครูผู้ช่วย โครงการทุนครูมืออาชีพ วิชาเอกภาษาอังกฤษ สพม.1 ปี 2558
  • วิทยากรรับเชิญสอนภาษาอังกฤษให้กับสถาบันและโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
  • ผลการภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระดับ C1
  • ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ กว่า 25 ปี
  • ลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในการสอบมากกว่า 25,000 คน
  • ประสบการณ์สอน IELTS มากกว่า 25 ปี
  • ประสบการณ์สอน TGAT ตั้งแต่ข้อสอบ GAT รุ่นแรก ถึง ข้อสอบ TGAT ปัจจุบัน

Course Curriculum


  ใบประกอบวิชาชีพครู
Available in days
days after you enroll

Frequently Asked Questions


วิธีการชำระเงิน เรียน สอบใบประกอบวิชาชีพครู Online
1) ชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต 2) ชำระผ่านทางโอนเงิน กรุณาโอนค่าคอร์สเรียน 7,900 บาท มาที่ ธนาคารกสิกร ชื่อบัญชี รังสันต์ และ พรพรรณ เลขที่บัญชี 074-8-38679-3 หลังกจากชำระเงิน ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ LINE ID @chulatutor (อย่าลืมมมี @ ด้านหน้าด้วยนะค่า) โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) , เบอร์โทร , อีเมล์ และสามารถเรียนได้ทันที ไม่เกิน 24 ชม. หากสงสัยสามารถไลน์มาสอบถามได้ที่ LINE ID : @chulatutor (อย่าลืม @)
ทำไมต้องเลือกติว สอบใบประกอบวิชาชีพครู Online กับเรา ?
ทางครูพี่หลิง สอบใบประกอบวิชาชีพครูได้คะแนนอันดับต้นๆ มีความรู้และความชำนาญในข้อสอบ พร้อมทั้งอัพเดรทข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครูล่าสุด
มีเอกสารการเรียน สอบใบประกอบวิชาชีพครู Online ให้ด้วยไหม ?
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คอร์ส สอบใบประกอบวิชาชีพครู Online ได้ทันที หลังจากที่ผู้เรียนทำการชำระเงินในระบบเสร็จสมบูรณ์ โดยเอกสารที่ให้ Download จะอยู่ที่ Unit 2
เรียน สอบใบประกอบวิชาชีพครู Online ได้นานแค่ไหน ?
ระยะเวลาหลักสูตรจะอยู่ที่ 3 เดือน

Get started now!